วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย นายสุรีย์ อามตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารต้อนรับนายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตาม สพป.รบ. 1 มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site และรูปแบบต่างๆและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ที่ส่งคลิปการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม AR’s Creative On Hand Activities ได้รับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.นายสุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีการร่วมทำบุญทอดกฐินวัดนาหนอง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีมอบเงินร่วมทำบุญ และอาหารมาให้กับผู้เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี กลุ่มที่ 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 60 คน ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ นางสาวนิพิฐพร โกมลกิตติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดิจิทัลคอนเท้นต์

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลประกวดผลงานดิจิทัลคอนเท้นต์ Thailand DE-MSD Challenge 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนพื้นที่ชายขอบ ในเขตภูมิภาคตะวันตก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (DE-MSD) ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม